RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Triết học đại chúng - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://www.tramdoc.vn/triet-hoc-dai-chung-cn7qW.rss Triết học đại chúng vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Câu chuyện Giá như... dưới góc nhìn tâm lý học Ở một mức độ nào đó, cuộc sống của bạn có thể được coi là sự tổng hòa của các lựa chọn mà bạn đã thực hiện. Tất nhiên, sẽ có lựa chọn này tốt hơn lựa chọn khác. Nhìn lại những quyết định trong quá khứ (chính là Suy... http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/cau-chuyen-gia-nhu-duoi-goc-nhin-tam-ly-hoc-nKprxW.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/cau-chuyen-gia-nhu-duoi-goc-nhin-tam-ly-hoc-nKprxW.html Thu, 01 Jun 2023 22:44:11 +0700 So sánh tư tưởng Lão Tử và Machiavelli: Những quan điểm ủng hộ Quyền Chính trị và Lãnh đạo Công bằng Tác giả Rocco Astore phân tích và chỉ ra điểm tương đồng giữa Đạo Đức Kinh của Lão Tử và Quân Vương của Machiavelli, từ đó thể hiện quan điểm ủng hộ với tư tưởng tiến bộ của Aristotle và J.S Mill trong quyền tự do chính trị và lãnh... http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/so-sanh-tu-tuong-lao-tu-va-machiavelli-nhung-quan-diem-ung-ho-quyen-chinh-tri-va-lanh-dao-cong-bang-nMO2yW.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/so-sanh-tu-tuong-lao-tu-va-machiavelli-nhung-quan-diem-ung-ho-quyen-chinh-tri-va-lanh-dao-cong-bang-nMO2yW.html Thu, 01 Jun 2023 15:24:27 +0700